Natuurwetgeving

  • Buro Hemmen heeft vaak gewerkt aan relevante zaken voor natuurwetgeving. Vaak was dat kaderstellend, zoals de plannen voor Natura 2000 en PAS-analyses,
  • de Omgevingsvisie voor de Provincie Gelderland, waarin we voor de hele provincie in ca. 180 deelgebiedjes de kernkwaliteiten voor natuur en landschap opstelden en tevens de gewenste ontwikkelingsrichtingen, heel concreet, zodat initiatiefnemers die ruimtelijke ontwikkelingen nastreven weten wat ze niet moeten aantasten en hoe ze juist kunnen bijdragen aan gewenste ontwikkeling.

Buro Hemmen werkte ook heel concreet aan het verkrijgen van vergunningen:

  • concreet voor de gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo (6.000 ha), specifiek daarin de Greenportlane, en andere infrastructuurwerken in de Provincie Limburg.
  • voor Staatsbosbeheer bij de realisatie van het Life+project in de Peelvenen
  • voor Geofoxx bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen (voortoetsen) en Quick scans
  • gedetacheerd bij Bureau Waardenburg: allerlei vergunningtrajecten in het stikstofdossier